Hô-lân léng Formosa


Hô-lân léng Formosa (荷蘭領--) sī Hô-lân tī 1624 nî kàu 1662 nî thóng-tī Tâi-oân ê sî-tāi.

Formosa
Formosa
1624 nî–1662 nî
Tâi-oân kî-á
VOC ê kî
Tâi-oân VOC ê hui-hō
VOC ê hui-hō
Tē-ūi Sit-bîn-tē
Siú-to͘ Jia̍t-lân-jia
Thong-iōng gí-giân O-lân-gú (koaⁿ-hong), Siraya-gú
Chong-kàu
Ki-tok-kàu
Tâi-oân Chóng-tok  
• 1624 nî – 1625 nî
Martinus Sonck (thâu-jīm)
• 1656 nî – 1662 nî
Frederick Coyett (bóe-jīm)
Le̍k-sú sî-kî Tōa Hâng-hái sî-tāi, Kū Té-kok chú-gī
1622 nî
• Sonck kiàn-li̍p siong-koán
1624 nî
1628 nî
1636 nî
1642 nî
1652 nî
1661 nî - 1662 nî
• Coyett tâu-hâng Tēⁿ Sêng-kong
1662 nî 2 goe̍h 1 ji̍t
1663 nî
Hoè-pè Se-pan-gâ gûn-oân
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Tâi-oân Sú-chêng Sî-kî
Middag Ông-kok
Tēⁿ-sī sî-kî
Middag Ông-kok
Taⁿ siok-tī Tâi-oân
Tâi-oân le̍k-sú
Tâi-oân le̍k-sú
Tâi-oân le̍k-sú nî-pió
Sú-chêng sî-tāi
Hô-lân léng Formosa
Se-pan-gâ léng Hermosa
Tang-lêng-kok
Chheng léng Tâi-oân
Tâi-oân Bîn-chú-kok
Ji̍t-pún sî-tāi
Chiàn-āu Tâi-oân

Hô-lân17 sè-kí sî keng-kòe Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si (Hô-lân-gí: Vereenigde Oost-Indische Compagnie, sok-siá: VOC) tī Formosa (Tâi-oân) si̍t-bîn, sî-kan sī 1624 nî kàu 1662 nî, thóng-tī ê tiong-sim sī Jia̍t-lân-jia (hiān-sî ê An-pêng). In āu-bóe chiàn-su Tēⁿ Sêng-kong ê kun-tūi pēng-chhiáⁿ kiat-sok si̍t-bîn thóng-tī.

Poeh-cha̍p-nî Chiàn-cheng hoat-seng í-āu, Hô-lân-lâng sêng-li̍p liáu Hô-lân Tang-ìn-tō͘ Kong-si. Thàu-kòe chiàn-cheng chhiú-tōaⁿ, toat-chhú Se-pan-gâ kap Phû-tô-gâ tī Tang-a ê si̍t-bîn-tōe. Hô-lân-lâng tī Jakarta, Ambon í-kip Hirado (平戸) siat-li̍p siong-koán, tān-sī in it-ti̍t bô-hoat-tō͘ chìn-ji̍p Tiong-kok chhī-tiûⁿ.

1604 nî, Wybrand van Warwijck siūⁿ boeh chiàm-niá Má-kháu chiâⁿ-chòe kap Tiong-kok mō-e̍k ê chìn-chhut-káng, kiat-kó phah-su Phû-tô͘-gê. Wybrand van Warwijck sûi oat-hiòng chiàm-niá Phîⁿ-ô͘, phah-sǹg boeh an-iâⁿ-chat-chē.

Tē-lí

siu-kái

O-lân khòng-chè ê chng-siā pau-koat: Sinkan, Tavakan, Bakloan, Soulang, Mattau, Tevorang, Favorlang, Takkais, Tornap, Terenip kap Assok[1].

  1. William Campbell (1903). Formosa under the Dutch.