Hô-lân léng Formosa

Hô-lân léng Formosa (荷蘭領--) sī Hô-lân tī 1624 nî kàu 1662 nî thóng-tī Tâi-oân ê sî-tāi.

Formosa
Formosa
Sit-bîn-tē

 

1624 nî-1662 nî
 

kok-hui
VOC ê kî VOC ê hui-hō
Tâi-oân ê só͘-chāi
Siú-to͘ Jia̍t-lân-jia
Thong-iōng Gú-giân O-lân-gú (koaⁿ-hong, Siraya-gú
Chú-iàu chong-kàu Ki-tok-kàu
Chèng-thé Sit-bîn-tē
Tâi-oân Chóng-tok
- 1624 nî – 1625 nî Martinus Sonck (thâu-jīm)
- 1656 nî – 1662 nî Frederick Coyett (bóe-jīm)
Le̍k-sú Sî-kî Tōa Hâng-hái sî-tāi, Kū Té-kok chú-gī
 - Cornelis Reijersen chiàm Phîⁿ-ô͘ 1622 nî
 - Sonck kiàn-li̍p siong-koán 1624 nî
 - Hamada Yahyūe sū-kiāⁿ 1628 nî
 - Lamay sū-kiāⁿ 1636 nî
 - Ke-lâng chi Chiàn 1642 nî
 - Koeh Hôai-it sū-kiāⁿ 1652 nî
 - Coyett tâu-hâng Tēⁿ Sêng-kong 1662 nî
2 goe̍h 1 ji̍t
 - Chheng-kok O-lân liân-kun 1663 nî
Hòe-pè Se-pan-gâ gûn-oân
Taⁿ Siok-tī Tâi-oân

Hô-lân17 sè-kí sî keng-kòe Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si (Hô-lân-gí: Vereenigde Oost-Indische Compagnie, sok-siá: VOC) tī Formosa (Tâi-oân) si̍t-bîn, sî-kan sī 1624 nî kàu 1662 nî, thóng-tī ê tiong-sim sī Jia̍t-lân-jia (hiān-sî ê An-pêng). In āu-bóe chiàn-su Tēⁿ Sêng-kong ê kun-tūi pēng-chhiá kiat-sok si̍t-bîn thóng-tī.

Poeh-cha̍p-nî Chiàn-cheng hoat-seng í-āu, Hô-lân-lâng sêng-li̍p liáu Hô-lân Tang-ìn-tō͘ Kong-si. Thàu-kòe chiàn-cheng chhiú-tōaⁿ, toat-chhú Se-pan-gâ kap Phû-tô-gâ tī Tang-a ê si̍t-bîn-tōe. Hô-lân-lâng tī Jakarta, Ambon í-kip Hirado (平戸) siat-li̍p siong-koán, tān-sī in it-ti̍t bô-hoat-tō͘ chìn-ji̍p Tiong-kok chhī-tiûⁿ.

1604 nî, Wybrand van Warwijck siūⁿ boeh chiàm-niá Má-kháu chiâⁿ-chòe kap Tiong-kok mō-e̍k ê chìn-chhut-káng. Bô-ì phah-su Phû-tô͘-gê Wybrand van Warwijck sûi oat-hiòng chiàm-niá Phîⁿ-ô͘. Phah-sǹg boeh an-iâⁿ-chat-chē.

Tē-lí修改

O-lân kòng-chè ê chng-siā pau-koat: Sinkan, Tavakan, Bakloan, Soulang, Mattau, Tevorang, Favorlang, Takkais, Tornap, Terenip, kap Assok[1].

  1. William Campbell (1903). Formosa under the Dutch.