Chheng léng Tâi-oân


Chheng léng Tâi-oân (清領臺灣) sī 1683 nî kàu 1895 nî Tāi-chheng thóng-tī Tâi-oân ê hit-tōan sî-kan. 1683 nî, Tāi-chheng phài Si Lông kong-tá Tâi-oân ê Tēⁿ-sī chèng-kôan. Tī Phêⁿ-ô͘ hái-chiàn āu, Tēⁿ-sī chèng-kôan tâu-hâng. Keng-kòe thó-lūn, Tāi-chheng koat-tēng kā Tâi-oân la̍p-ji̍p pán-tô͘, khai-sí 212 nî ê Tâi-oân Chheng-kok sî-tāi.

Tâi-oân le̍k-sú
Tâi-oân le̍k-sú
Tâi-oân le̍k-sú nî-pió
Sú-chêng sî-tāi
Hô-lân léng Formosa
Se-pan-gâ léng Hermosa
Tang-lêng-kok
Chheng léng Tâi-oân
Tâi-oân Bîn-chú-kok
Ji̍t-pún sî-tāi
Chiàn-āu Tâi-oân


Tâi-oân Chheng-kok sî-tāi nā chiàu hêng-chèng tē-ūi lâi khòaⁿ, ē-tàng chho͘ hun-chòe nn̄g ê sî-kî:

  1. Tâi-oân-tō sî-kî. 1683 nî - 1886 nî, sī Tāi-Chheng siau-ke̍k thóng-tī ê sî-kî, siōng-tōa ê hêng-chèng siú-tiúⁿ thâu-hâm chêng-āu ū sì-chióng:
    1. Hok-kiàn Hun-sûn Tâi-oân Ē-mn̂g Tō (福建分巡臺灣廈門道)
    2. Hok-kiàn Hun-sûn Tâi-oân Tō (福建分巡臺灣道)
    3. Hok-kiàn Hun-sûn Tâi-oân Peng-pī Tō (福建分巡臺灣兵備道)
    4. Àn-chhat-sú Hâm Hun-sûn Tâi-oân Peng-pī Tō (按察使銜分巡臺灣兵備道)
  2. Tâi-oân-séng sî-kî. 1886 nî - 1895 nî, siōng-tōa ê hêng-chèng siú-tiúⁿ sī Tâi-oân Sûn-hú (巡撫)