Se-pan-gâ léng Hermosa

Se-pan-gâ léng Hermosa1626 nî kàu 1642 nî Se-pan-gâ-lâng tī Tâi-oân pak-pō͘ 16 nî ê thóng-tī.

Tâi-oân le̍k-sú
Tâi-oân le̍k-sú
Tâi-oân le̍k-sú nî-pió
Sú-chêng sî-tāi
Hô-lân léng Formosa
Se-pan-gâ léng Hermosa
Tang-lêng-kok
Chheng léng Tâi-oân
Tâi-oân Bîn-chú-kok
Ji̍t-pún sî-tāi
Chiàn-āu Tâi-oân

Sui-jiân Tâi-oân chin-oá hit-sî-chūn í-keng sio̍k-î Se-pan-gâ léng Luzon, tān-sī seng chiàm-niá Tâi-oân ê sī Hô͘-lân-lâng. 1626 nî Se-pan-gâ chiah chhut-peng Ke-lang, chiàm-niá Tâi-oân pak-pō͘. M̄-ko Se-pan-gâ-lâng bô-hoat-tō͘ koáⁿ-cháu Hô͘-lân-lâng, tī Tâi-oân ê lī-sûn koh bô-kàu, só͘-í kun-tūi tio̍h bān-bān kiám-chió. 1642 nî Hô͘-lân-lâng phah-pāi Se-pan-gâ-lâng, kiat-sok Se-pan-gâ-lâng 16 nî ê thóng-tī.