Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si

Hô-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō· Kong-si (Hô-lân-gí: Vereenigde Oostindische Compagnie. Káng-chheng VOC) sī ....

VOC ê phiau-á-thâu

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Sòaⁿ-téng chu-gôanSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Dutch East India Company

  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.