Khòa-kok kong-si (跨國公司) ia̍h khòa-kok khì-gia̍p (跨國企業) sī tī sè-kài chē-chē kok-ka ū teh êng-ūn, jî-chhiáⁿ kui-bô͘ chiâⁿ tōa ê chiūⁿ-chhī kong-si. Chia-ê kong-si tī bô-kāng ê kok-ka ia̍h tē-khu ū siat pān-sū-chhù, kang-tiûⁿ ia̍h hun-kong-si, thong-siông koh ū chi̍t ê chóng-pō͘ the̍h-lâi hia̍p-tiau choân-kiû ê koán-lí kang-chok. Khòa-kok kong-si thong-siông lī-iōng sêng-pau-siong lâi chè-chō te̍k-sû ê siong-phín, gōa-pau ê keng-êng chhiú-lō͘ mā tiāⁿ-tiāⁿ pī sú-iōng.

Tōa-hêng khòa-kok kong-si ê ī-sǹg sīm-chì chhiau-kòe chē-chē kok-ka ê chèng-hú ī-sǹg. In tùi choân-kiû chèng-tī ū chin tōa ê gōa-kau éng-hióng-la̍t, che m̄-nā sī in-ūi in ti̍t-chiap éng-hióng tio̍h chē-chē chèng-tī jîn-bu̍t soán-khu ê keng-chè, mā sī in-ūi in tī kong-koan kap chèng-tī iû-sòe hong-bīn thê-kiong liáu chu-kim lâi-goân. Chi̍t ê kok-ka lāi ê tē-khu chi-kan í-ki̍p kok-ka hām kok-ka chi-kan lóng ē hō͘-siong kēng-cheng lâi cheng-chhú khòa-kok kong-si lâi in-ê tē-hng siat kì-tiám. Kok-ka ia̍h tē-hng chèng-hú thong-siông ē thê-kiong iu-hūi tiâu-kiāⁿ lâi khip-ín khòa-kok kong-si, chhin-chhiūⁿ châi-sòe iu-hūi, sêng-lo̍k thê-kiong chèng-hú hia̍p-chō͘, he̍k-chiá sī khah kē ê khoân-kéng piau-chún.