Keng-chèseng-sán, kau-ōaⁿ, kau-e̍k, liû-thong, hun-phòe téng-téng siā-hōe hiān-siōng ê chong-ha̍p. Choan-bûn géng-kiù keng-chè ê ha̍k-kho sī keng-chè-ha̍k.