Seng-sán (生產) tī keng-chè-ha̍k tiong, sī sán-phín kap ho̍k-bū ê thê-kiong-chiá, kā i ē-tàng chi-phòe ê chu-goân choán-piàn chò siong-phín ê kòe-têng.

Seng-sán ê-á ê chhiúⁿ-pâng