Lâm-tó bîn-cho̍k

(Tùi Lâm-tó-gí-cho̍k choán--lâi)


Lâm-tó bîn-cho̍k, he̍k-chiá kóng Lâm-tó-gí-cho̍k, sī chí hiān-chāi he̍k-chiá goân-lâi gí-giân sio̍k-tī Lâm-tó gí-hē ê bîn-cho̍k. Chiah-ê cho̍k-kûn ū pau-koat Tâi-ôan só͘-ū ê gôan-chū-bîn-cho̍k (hâm Pêⁿ-po͘-cho̍k kap Ko-soaⁿ gôan-chū-bîn), koh ū khiā tī Thài-pêng-iûⁿ kap Ìn-tō͘-iûⁿ chē-chē tó-sū ê bîn-cho̍k. In hun-pò͘ ê hoân-ûi ū Tâi-oân, Madagascar, Hawaii kap Niú-se-lân chi-kan, pâu-hâm Ìn-nî, Bûn-lâi, Má-lâi-se-a, Hui-li̍p-pin, Micronesia, Polynesia. Tī Oa̍t-lâm, Hái-lâm, Thài-kok, Sin-ka-pho téng só͘-chāi mā ū chi̍t kóa.

Lâm-tó-gí-hē sī chôan-sè-kài gí-giân sò͘-liōng siōng chē ê gí-hē, lóng-chóng ū chhiau-kòe 1,200-chióng ê gí-giân, kî-tiong Tâi-ôan tō chiàm 20-30-gōa-chióng (pau-koat chi̍t-kóa í-keng sí--khì ê gí-giân).

Siong-koan

siu-kái