Pêⁿ-po͘-cho̍k sī khiā tī Tâi-ôan pêⁿ-iûⁿ khu-he̍k ê gôan-chū-bîn-cho̍k. "Pêⁿ-po͘" tō-sī pêⁿ-iûⁿ ê ì-sù. Ū sî mā kā pêⁿ-po͘-cho̍k kóng chò Pêⁿ-po͘, chóng--sī Pêⁿ-po͘-cho̍k khêng-si̍t sī chí bô-kâng bûn-hòa, bô-kâng gí-giân, bô-kâng po͘-lo̍k jīn-tông ê kúi-ā-tīn cho̍k-kûn, só͘-í mā ū lâng chú-tiuⁿ tio̍h hō-chò Pêⁿ-po͘-cho̍k-kûn khah tùi-tâng.

1897-nî hip--ê, Tâi-pak Kanatsui-siā ê Pêⁿ-po·-cho̍k-lâng.
Chá-kî Tâi-ôan ê gôan-chū-bîn-cho̍k hun-pò͘.

Tī chha-put-to 400-tang chêng Hàn-jîn chiah tú chhian-sóa lâi Tâi-ôan khui-hng kap khiā-khí chìn-chêng, Tâi-ôan sai-pêng ê pêⁿ-iûⁿ, chá tō ū chiâⁿ-chē Pêⁿ-po͘-cho̍k tī hia, ùi Ke-lâng it-ti̍t kàu Hêng-chhun lóng ū Pêⁿ-po͘-cho̍k khiā-khí, sīm-chì pau-koat āu-soaⁿ ê Gî-lân mā ū Kavalan Pêⁿ-po͘-cho̍k.

Pêⁿ-po͘-cho̍k chit-ê miâ, í-keng ū ta̍k-ê kòan-sì ê hōan-ûi tī leh, chhin-chhiūⁿ Amis-cho̍k sui-bóng tōa-pō͘-hūn mā khiā tī pêⁿ-iûⁿ, m̄-koh tō bô sǹg tī Pêⁿ-po͘ lāi-té.

Pêⁿ-po͘-cho̍k kap Hàn-jîn ê gí-giân hām bûn-hòa lóng koh-iūⁿ, nā chiàu gí-giân, siā-hōe, bûn-hòa kap thé-chit lâi khòaⁿ, in hām "Ko-soaⁿ-cho̍k" kāng-khóan, tī Jîn-lūi-ha̍k lóng sio̍k-tī Lâm-tó-gí-cho̍k.

Gōa-pō· liân-kiat siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Plains Aborigines of Taiwan