Hàn-jîn (漢人) sī chi̍t-ê ì-sù chē khoán ê iōng-gí, i-ê chhut-hiān tāi-seng sī kap Hàn-tiâu ū koan-hē, chóng-sī "Hàn-jīn" tī bô kâng sî-tāi, só͘-chāi, jîn-kûn tang-tiong ì-sù ū chha. Tī kīn-tāi Tiong-kok, hoat-tián Hàn-cho̍k ê koan-liām, ka Hàn-jîn tòng cho̍k chi̍t khoán bîn-cho̍k (nation) ia̍h cho̍k-kûn (ethnic group).

Koan-liânSiu-kái