N̂g-tè (黃帝), mā thang tha̍k choè Hông-tè, sī Tiong-kok sîn-oē lāi-bīn ê chi̍t ê jîn-bu̍t. I miâ Hian-oàn (軒轅), sī Sam-hông Ngó͘-tè lāi-bīn ê Ngó͘-tè chi it.

N̂g-tè