Ko-hiông-chhīTâi-oân Chóng-tok-hú tī 1924 nî siat-li̍p, Ji̍t-gí hō-chòe Takao-si. Tī siat chhī chìn-chêng, hō-chòe Ko-hiông-ke (高雄街, Takao-mati), sio̍k tī Ko-hiông-chiu (高雄州, Takao-syû) ê Ko-hiông-kun (高雄郡, Takao-gun).

Hêng-chèng-khu

siu-kái

Ji̍t-pún sî-tāi

siu-kái

Ji̍t-pún sî-tāi ê Takao-si ē-kha ū Syôsentyô (哨船町), Yamasitatyô (山下町), Tamati (田町), Tokobukityô (壽町), Horietyô (堀江町), Irihunetyô (入船町), Enteityô (鹽埕町), Sakaetyô (榮町), Kitanotyô (北野町), Minatotyô (湊町), Kigotyô (旗後町), Heiwatyô (平和町), Midorityô (綠町), Sinhamatyô (新濱町) téng-téng. Pau-hâm í-siōng ê hun-khu, Takao-si lóng-chóng ū kúi-ā-cha̍p-ê ooaza (大字).