Tang-lêng Ông-kok (東寧王國), mā kiò chò Iân-pêng Ông-kok (延平王國)[1], Tāi-hoân-kok (大樊國)[2] ia̍h Tâi-oân Ông-kok (臺灣王國; Tywan)[3][4][5][6][7], sī Tāi-bêng Iân-pêng-ông Tēⁿ Sêng-kong kiàn-li̍p--ê kok-ka[8][9], sī Tâi-oân le̍k-sú siōng--ê chi̍t ê Hō-ló-lâng chìng-khoân. Tang-lêng-kok tī hi̍t tong-sî Tang-a--ê tē-uī sī Tāi-bêng ê hoan-kok (藩國), kî-si̍t hit tān-sī ê Tāi-bêng tī 1662 nî Chu Iû-lông sí tī Khun-bêng liáu-āu tō í-keng bia̍t-bông, só͘-í Tang-lêng-kok soah piàn-chò bô chong-chú (宗主)--ê hoan-kok--ah.

Tang-lêng Ông-kok
東寧王國
1661 nî–1683 nî
Tang-lêng-kok kî-á
kî-á
     Tang-lêng Ông-kok ê ūi-tì,     thûn-khún ê só͘-chai
     Tang-lêng Ông-kok ê ūi-tì,     thûn-khún ê só͘-chai
Âng-sek sī Tēⁿ sêng-kong si̍t-chè thóng-tī ê só͘-chai; kam-á-sek sī Tēⁿ sêng-kong kun-tūi thang éng-hióng ê hoān-ûi.
Âng-sek sī Tēⁿ sêng-kong si̍t-chè thóng-tī ê só͘-chai; kam-á-sek sī Tēⁿ sêng-kong kun-tūi thang éng-hióng ê hoān-ûi.
Siú-to͘ An-pêng (tī kin-á-ji̍t Tâi-lâm)
Thong-iōng gí-giân Tâi-gí, Kheh-ka-gí, Tâi-oân goân-chū-bîn gí-giân
Chèng-hú Kun-chú-chè
Iân-pêng-ông (延平王)  
• 1661–1662
Tēⁿ Sêng-kong
• 1662–1681
Tēⁿ Keng
• 1681–1683
Tēⁿ Khek-sóng
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1661 nî 6 goe̍h 14 ji̍t
• Pang-hoāi
1683 nî 9 goe̍h 5 ji̍t
Jîn-kháu
• 1664
140,000
• 1683
200,000
Hoè-pè Hu̍t-gûn, hong-khang-chîⁿ [zh]
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Hô-lân léng Formosa
Lâm Bêng
Chheng léng Tâi-oân
Taⁿ siok-tī  Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân)
Tâi-oân le̍k-sú
Tâi-oân le̍k-sú
Tâi-oân le̍k-sú nî-pió
Sú-chêng sî-tāi
Hô-lân léng Formosa
Se-pan-gâ léng Hermosa
Tang-lêng-kok
Chheng léng Tâi-oân
Tâi-oân Bîn-chú-kok
Ji̍t-pún sî-tāi
Chiàn-āu Tâi-oân

Uī tio̍h uî-chhî Tang-lêng-kok ê tē-uī, Tang-lêng-kok ê le̍k-tāi kun-ông lóng kè-sio̍k sú-iōng Chu Iû-lông ê Éng-le̍k liân-hō, tāi-piáu Tang-lêng-kok hām Tāi-bêng chi-kan ê Chong-hoan koan-hē (宗藩關係). Lēng-goā, Tang-lêng-kok mā lé-gū chin chē Tāi-bêng chong-sek (宗室), phì-jū Lêng-chēng-ông Chu Su̍t-kùi (寧靖王 朱術桂).

Kok-ông

siu-kái
 1. Tēⁿ Sim (鄭森, phian-miâ Tēⁿ Sêng-kong 鄭成功)
 2. Tēⁿ Si̍p (鄭襲)
 3. Tēⁿ Keng (鄭經)
 4. Tēⁿ Khek-chong (鄭克𡒉)
 5. Tēⁿ Khek-sóng (鄭克塽)

Chham-khó

siu-kái
 1. 尹章義. "延平王國的性質及其在國史上的地位-兼答廈門大學鄧孔昭教授". 
 2. 《朝鮮顯宗大王實錄》:「本南蠻地,蠻人甲必丹主之。其後寢弱,故明之遺民,多入居之。大樊國遣游擊柯貴主之。大樊國乃鄭錦舍所主也。隆武時有鄭成功者,賜國姓,封鎮國大將軍。與清兵戰,清人累敗。未幾死,其子錦舍繼封仁德將軍,逃入大樊,有衆數十萬。其地在福建海外,方千馀里。」
 3. "Invitation from the "King of Tywan"". nmth.gov.tw. National Museum of Taiwan History. 9 July 2021 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 4. The select committee of the house of Lords (5 June 1829), "Tywan on Formosa", Report relative to the trade with the East Indies and China, The Bavarian State Library, pp. 392–396. 
 5. "The British-Zheng trading agreement". nmth.gov.tw. National Museum of Taiwan History. 9 July 2021 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
 6. Young-tsu Wong (2017), "The Antagonism Across the Taiwan Strait", China's Conquest of Taiwan in the Seventeenth Century: Victory at Full Moon, Springer, p. 116, ISBN 978-9811022487, On 10 September 1670 the British East India Company and Zheng Jing (the second monarch of the kingdom), whom the Englishmen addressed as "King of Tywan," concluded a trade agreement, which went into effect in the following year. Thereafter, the company sent Simon Delboe to Taiwan as its chief representative and John Dacus as his reputy. The commercial tie lasted until the fall of Taiwan in 1684... Ellis Crisp, who had commanded the first English fleet to visit Taiwan, reported that Zheng Jing had endeavored "to make Tywan [Taiwan] a place of great trade". 
 7. Kang, Peter (2016), "Koxinga and his maritime regime in the popular historical writings of post-Cold War Taiwan", chū Andrade, Tonio; Hang, Xing, Sea Rovers, Silver, and Samurai: Maritime East Asia in Global History, 1550–1700, University of Hawaii Press, pp. 335–352, ISBN 978-0-8248-5276-4.  pp. 347–348.
 8. 查繼佐《東山國語》:「會延平王成功薨,長子經嗣立,臺灣初稱東都,改明京以候桂王之蹕。已不克至,乃改東寧國,複築奉天城於對渡以居官。」
 9. 杜臻《澎湖台灣紀略》:「海逆鄭成功之敗遁于京口也,乘大霧,襲殺紅夷守者,而據其地。築城以守,偽號東寧國。」