Tēⁿ Khek-chong (鄭克𡒉; 1662 nî  – 1681 nî ) sī Tâi-oân Tang-lêng-kok sî-tāi Iân-pêng-ông Tēⁿ Keng ê sè-chú, pún-miâ Tēⁿ Khim (鄭欽).

Tēⁿ Khek-chong
鄭克𡒉
Iân-pêng-ông Kàm-kok Sè-sun
(延平王監國世孫)
Tang-lêng-kok kok-ông
Chāi-ūi 1681 nî 3 goe̍h
Chêng-jīm Tēⁿ Keng
Kè-jīm Tēⁿ Khek-sóng
Phoè-ngó͘ Tân--sī
Choân-miâ
Tēⁿ Khek-chong (鄭克𡒉)
Chun-hō
Iân-pêng-ông Kàm-kok Sè-sun (延平王監國世孫)
Khim-sià (欽舍)
Ông-sek Tang-lêng
Lāu-pē Tēⁿ Keng
Lāu-bú Tân Chiau-liông (陳昭娘)
Chhut-sì Tēⁿ Khim (鄭欽)
1662 nî
Lâm-bêng Ē-mn̂g
Kòe-sin 1681 nî (18–19 hòe)
Tang-lêng-kok Sêng-thian-hú

In-ūi Tēⁿ Keng ê tiong-kiong Ông-hui Tn̂g--sī pēng-bô hāu-siⁿ, só͘-í Tân Chiau-liông só͘-seⁿ ê tōa-hàn ông-chú Tēⁿ Khim sêng-ûi goân-chú. Put-kò, Tēⁿ Khim chhut-sì ê sî-chūn, chin chē lâng iâu-thoân i sī "Lí--sī chi chú" (李氏之子), m̄-sī Tēⁿ Keng ê chhin-siⁿ hāu-siⁿ, tān-sī Tēⁿ Keng pún-lâng pēng-bô siong-sìn chit khoán kóng-hoat. Tēⁿ Khim ê chhut-sì āu-lâi pìⁿ-chòe sī Tang-lêng sū-tāi-hu tùi Tēⁿ--sī ông-sek ê chhiò-khoe, in-chhú chō-sêng Tēⁿ Sêng-kong hui-siông ê put-boán, hā-lēng beh thâi-sí Tēⁿ Keng bú-á-kiáⁿ.

Tēⁿ Khim sòe-hàn ê sî-chūn, Tēⁿ Keng chiū bēng-lēng Chu-gī chham-kun Tân Éng-hôa lâi kā kà-sī. Tēⁿ Khim tōa-hàn liáu-āu, chiū kah Tân Éng-hôa ê cha-bó͘-kiáⁿ kiat-hun, i chiū-sī Sè-chú-hui Tân--sī (世子妃陳氏).

1679 nî, Tēⁿ Khim chiap-siū Tēⁿ Keng ê chheh-hong sêng-ûi sè-chú kiam kàm-kok, hō-chòe Kàm-kok Sè-sun (監國世孫).

1681 nî 3 goe̍h, Tēⁿ Keng phòa-pīⁿ eng-khì, Pâng Sek-hoānÔng-hui Táng--sī ê hòng-chiòng chi-hā, liân-ha̍p Tang-lêng chong-chhin sat-hāi Tēⁿ Khim.