Tēⁿ Khek-sóng (鄭克塽, 1670 nî 8 goe̍h 13 ji̍t – 1707 nî 9 goe̍h 22 ji̍t), piáu-jī Si̍t-hông (實弘), hō Hòe-tông (晦堂), sī Tâi-oân Tang-lêng-kok choè-āu chi̍t ê kun-chú, 1681 nî kàu 1683 nî chāi-ūi. I sī Tēⁿ Keng ê kiáⁿ.

Tēⁿ Khek-sóng
鄭克塽
Iân-pêng-ông
Tang-lêng-kok kok-ông
Chāi-ūi 1681 nî 3 goe̍h–1683 nî 9 goe̍h 5 ji̍t
Chêng-jīm Tēⁿ Khek-chong
Phoè-ngó͘ Pâng--sī (馮氏)
Kiáⁿ-jî Tēⁿ An-hok (鄭安福)
Tēⁿ An-lo̍k (鄭安祿)
Tēⁿ An-kong (鄭安康)
Choân-miâ
Tēⁿ Khek-sóng (鄭克塽)
Chun-hō
Iân-pêng-ông (延平王)
Tiô-ông (潮王)
Tâi-oân kok-ông (臺灣國王)
Sin-phoan (新藩)
Chîn-sià (秦舍)
Ông-sek Tang-lêng
Lāu-pē Tēⁿ Keng
Lāu-bú N̂g Hô-liông (黃和娘)
Chhut-sì Tēⁿ Chîn (鄭秦)
1670 nî 8 goe̍h 13 ji̍t(1670-08-13)
Tang-lêng-kok Sêng-thian-hú
Kòe-sin 1707 nî 9 goe̍h 22 ji̍t (37 hòe)
Chheng-kok Pak-kiaⁿ

Tēⁿ Khek-chong tī 1681 nî hō͘ Pâng Sek-hoān thâi-sí í-āu, iû i li̍p choè kun-chú. 1683 nî, Tang-lêng tī Phêⁿ-ô͘ hō͘ Chheng-kok ê chiong-kun Si Lông phah su, i bô-hoat-tō͘ hiòng Chheng-kok tâu-hâng. Chheng-kok ê hong i choè "Hái-têng-kong" (海澄公).