Tēⁿ Keng (鄭經; 1642 nî 10 goe̍h 25 ji̍t – 1681 nî 3 goe̍h 17 ji̍t), piáu-jī Hiân-chi (賢之) kah Goân-chi (元之), hō Sik-thian (式天), sī Tang-lêng-kok ê tē-saⁿ uī kok-ông, chêng-āu chāi-uī chiong-kīn 20 nî, sè-hō Bûn-ông (文王). I sī Tēⁿ Sêng-kong ê tik-tióng-lâm, bú-chhin sī Ông-hui Táng--sī. 1655 nî, siū Tāi Bêng hông-tè chheh-hong sêng-uî ông-sè-chú (王世子).

Tēⁿ Keng
鄭經
Iân-pêng-ông
Tang-lêng-kok kok-ông
Chāi-ūi 1662 nî 11 goe̍h–1681 nî 3 goe̍h 17 ji̍t
Chêng-jīm Tēⁿ Si̍p
Kè-jīm Tēⁿ Khek-chong
Ông-hui Ông-hui Tn̂g--sī
Sè-î Tân--sī
Loā--sī
Lí--sī
N̂g--sī
Kiáⁿ-jî 8 kiáⁿ, 6 cha-bó͘-kiáⁿ
(pau-hâm Tēⁿ Khek-chong, Tēⁿ Khek-sóng, Tēⁿ Khek-ha̍k)
Choân-miâ
Tēⁿ Keng (鄭經)
Chun-hō
Iân-pêng-ông (延平王)
Tâi-oân kok-ông (臺灣國王)
Sè-phoan (世藩)
Pún-phoan (本藩)
Kím-sià (錦舍)
Sē-hō
Bûn-ông (文王)
Ông-tiâu Tang-lêng
Lāu-pē Tēⁿ Sêng-kong
Lāu-bú Táng Iú (董友)
Chhut-sì Tēⁿ Kím (鄭錦)
1642 nî 10 goe̍h 25 ji̍t(1642-10-25)
Tāi Bêng Choân-chiu-hú Lâm-oaⁿ-koān
Kòe-sin 1681 nî 3 goe̍h 17 ji̍t (38 hòe)
Tang-lêng-kok Sêng-thian-hú

Seng-pêng

siu-kái

Chá-nî

siu-kái

Chū-chiông 1661 nî hū-ông tī lâm Tâi-oân kiàn-kok liáu-āu, Tēⁿ Keng tō khai-sí khòng-chè Ē-mn̂g kah Kim-mn̂g ê hái-kun sè-li̍k. Tēⁿ Keng tī Ē-mn̂g ê sî-chūn, hām sió-tī ê ling-bú -- Tân Chiau-liông (陳昭娘) thong-kan, seⁿ ông-sun Tēⁿ Khek-chong. Chit ê siau-sit thoân-hoê Sêng-thian-hú liáu-āu, Tēⁿ Sêng-kong pún-lâi sī chin hoaⁿ-hí; m̄-koh, Ông-hui Tn̂g--sī (王妃唐氏) ê a-kong Tn̂g Hián-oa̍t (唐顯悅) kā thong-kan ê tāi-chì kóng chhut-lâi, Tang-lîng ê kuì-cho̍k kah bûn-jîn lóng teh thí-chhiò ông-sik. Tēⁿ Sêng-kong kám-kak kiàn-siàu, hā-līng beh kā Tân Chiau-liông kah ông-sun lóng thâi-sí, Tēⁿ Keng chó͘-tòng. Tēⁿ Sêng-kong soah kā huì-uī, hā-līng liân i kah Ông-hui Táng--sī mā lóng ài thâi-sí, tān-sī Ē-mn̂g bô lâng káⁿ chò.

Kuí kò goe̍h āu, Tēⁿ Sêng-kong koè-sin, thoân-uī hō͘ sió-tī Tēⁿ Si̍p, N̂g Chiau (黃昭) kah Siau Kióng-sîn (蕭拱宸) chi-chhî. Tēⁿ Keng liâm-mi mā tī Ē-mn̂g ka-kī kè-sîng ông-uī, chū-chheng Sè-phoan(世藩), toà-niá kun-tuī hāⁿ-koè Bân-hái (閩海) chìn-kong Sîng-thian-hú; thâi-sí N̂g Chiau kah Siau Kióng-sîn, loán-kìm Tēⁿ Si̍p.

Chāi-uī

siu-kái

Sí-bông

siu-kái

Kòng-hiàn

siu-kái

Si-chok

siu-kái

Tēⁿ Keng tī 1664 nî kàu 1674 nî ê kî-kan, choān-siá kó͘-tián hàn-bûn si-chi̍p -- Tang-piah-lâu Chi̍p(東壁樓集). Choân-pō͘ lóng-chóng 8 koàn, siu-lo̍k 480 siú si-chok; tī tong-sî Tang-lêng kok-lāi ê bûn-jîn tang-tiong, sī chok-phín siōng chē ê si-jîn.

Ka-tîng

siu-kái

Pī-chù

siu-kái