Choân-chiu-hú (泉州府) sī Bêng-tiâu kap Chheng-tiâu sî-hāu--ê 1--ê hú, koán kin-á-ji̍t ê Choân-chiu-chhī, Ē-mn̂g-chhī kap Tiong-hôa-bîn-kok ê Kim-mn̂g-kōan.