Kim-mn̂g-koān

(Tùi Kim-mn̂g choán--lâi)


Kim-mn̂g-koān, kòe-khì sio̍k-î Hok-kiàn Tâng-oaⁿ-kōan kóan-ha̍t, Bîn-kok 4 nî (1915 nî) to̍k-lı̍p siat kōan. Hiān-chú-sî, Kim-mn̂g-kōan kah Liân-kang-kōan (Má-chó·-tó) pêⁿ-pêⁿ sio̍k Tiong-hôa-bîn-kok (Tâi-ôan) kóan-ha̍t. Tiong-hôa-bîn-kok (Tâi-ôan) Hok-kián-séng séng-chèng-hú siat-tī Kim-mn̂g.

Kim-mn̂g-koān
—  Koān  —
金門縣

Kinmen Montage.png

Kim-mn̂g-koān ê kî-á
Kî-á
Kim-mn̂g-koān ê ìn-á
Ìn-á
Kim-mn̂g-koān ê uī-tì
Kim-mn̂g-koān
Keng-hūi-tō͘: 24°26′N 118°20′E / 24.433°N 118.333°E / 24.433; 118.333
Kok-ka  Tiong-hoâ Bîn-kok
Séng Hok-kiàn
Chèng-hú só͘-chāi Kim-siâⁿ-tìn
Chèng-hú
 - Koān-tiúⁿ Tân Hok-hái
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 151.6560 km2
Jîn-kháu (2017)
 - Lóng-chóng 135,816 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 895.6/km2
Sî-khu UTC+08:00 (UTC)
Bāng-chām www.kinmen.gov.tw

Tē-líSiu-kái

Kim-mn̂g Tē-lí ūi-tì sī tang-keng 118 °24 ′, pak-úi 24 °27 ′, tú-hó tī Kiú-liông-kang (九龍江) chhut-hái-kháu, hām Ē-mn̂g-tó bīn-tùi-bīn. Kim-mn̂g ê thó·-tē pau-koah Tōa-kim-mn̂g-tó, Lia̍t-sū (Sió-kim-mn̂g), Tōa-tàⁿ, Jī-tàⁿ, lóng-chóng 12 ê tōa-sè tó-sū, chóng bīn-chek liōng-kî-iok 153.056 km² .

Kau-thongSiu-kái

Kim-mn̂g tó-siōng chú-iàu kau-thong sī kong-lō·, chôan-tó kong-lō· bı̍t-tō· tī Tâi-ôan tē-khu pâi tē-it. Tùi-gōa kau-thong khong-ūn ûi-chú, bo̍k-chiân khai-thong ê hui-lêng-ki ( hui-ki ) hâng-sòaⁿ chú-iàu sī kàu-tè chit-kúi-ê só·-chai: Tâi-pak, Tâi-tiong, Ka-gī, Tâi-lâm kah Ko-hiông. Hái-ūn hong-bīn chú-iàu ū Liàu-lô kah Chúi-thâu nn̄g-ê káng-kháu, kî-tiong Chúi-thâu-káng mā-sī sió-sam-thong chí-tēng ê káng-kháu, hām tùi-hōaⁿ ê Ē-mn̂g Hô-pêng bé-thâu chi-kan lóng-ū tēng-kî ê hang-soaⁿ.

Le̍k-súSiu-kái

Chèng-tīSiu-kái

Kim-mn̂g tē-khu sóan-bîn kiat-kó· chha-put-to sī hōan-nâ-kun ê chi-chhî-chiá, le̍k-kài sóan-kí, hōan-nâ ê hāu-sôan-jîn tī chia pêng-kun tı̍t-phiò-só· lóng tī 9 siâⁿ í-siōng. Kīn-nî-lâi, Bîn-chìn-tóng sui-jiân chek-ke̍k tau-jı̍p hêng-chēng chu-gôan, kut-la̍t khai-kún, put-jī-kò in-ūi chāi-tē Kim-mn̂g peh-sìⁿ it-kòan bô chi-chhî Bîn-chìn-tóng ê chèng-tī chú-tiuⁿ, só·-í hōan-le̍k-kun tī chia tı̍t-phiò-lu̍t khah kē.

Hêng-chèng-khuSiu-kái

Siong-koan liân-kiatSiu-kái