Jîn-kháu bi̍t-tō͘

Jîn-kháu bi̍t-tō͘ chí 1 tè thó͘-tē ê pêng-kin lâng gia̍h, tō-sī ki-pún bīn-chek tan-ūi ê jîn-kháu. Bīn-chek thong-siông sī thó͘-tē ê chóng-gia̍h, chóng--sī mā ē-sái tû tiāu ū chúi ê pō͘-hūn he̍k-chiá sī hān-chè hó khiā-khí, hó sêng-sán, a̍h-sī ū chèng-choh ê tē.

Jîn-kháu bi̍t-tō͘ hoán-èng jîn-kháu hun-pò͘ lang-ba̍t ê thêng-tō͘.

It-poaⁿ kok-chè sú-iōng ê tan-ūi sī múi pêng-hong-kong-lí.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái