Keng-hūi-tō͘ (經緯度), mā thang kiò chò tē-lí chō-piau-hē (地理座標系) ia̍h sī tē-lí chō-piau hē-thóng (地理坐標系統), sī iû keng-tō͘ kap hūi-tō͘ cho͘-sêng ê chi̍t ê chō-piau-hē.