Chō-piau-hē (座標系) he̍k-chiá chō-piau (座標) sī sò͘-ha̍k kap bu̍t-lí-ha̍k ê iōng-gú.

Chia̍p-khòaⁿ ê chō-piau-hē siu-kái

Khut-chhioh chō-piau-hē siu-kái

Khut-chhioh chō-piau-hē (屈尺座標系)

 
Jī-chhù-goân khut-chhioh chō-piau-hē.
 
Sam-chhù-goân khut-chhioh chō-piau-hē.

Ke̍k-chō-piau-hē siu-kái

Ke̍k-chō-piau-hē (極座標系)


Tâng-á chō-piau-hē siu-kái

Tâng-á chō-piau-hē (筒仔座標系)

 
Tâng-á chō-piau-hē.

Kiû-chō-piau-hē siu-kái

Kiû-chō-piau-hē (球座標系)

 
Kiû-chō-piau-hē sī bu̍t-lí-ha̍k chin chia̍p-chia̍p sú-iōng ê chō-piau.

Guā-pōo liân-kiat siu-kái

Khì Wiktionary chhâ
coordinate chit ê sû.
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Coordinate systems

  Che sī chi̍t phiⁿ kap sò͘-ha̍k siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.