O͘-chúi-kau (烏水溝), hiān-tāi kiò Tâi-ôan Hái-kiap (臺灣海峽), sī tī-leh Tâi-ôan kah Tiong-kok Tāi-lio̍k tiong-kan ê 1-tiâu hái-kau. Té-lí-ha̍k chí-bêng Tâi-ôan-hái-kiap ê hái-he̍k hōan-ûi sī án-ne ê: siōng pak-pêng chham Tang-hái (東海) ê hun-kài-sòaⁿ sī í Tâi-ôan-tó ê Hù-kùi-kak (富貴角) kah Hok-kiàn Pêng-thâm-tó ê liân-sòaⁿ ûi piau-chún; siong lâm pêng sī í Hok-kiàn Tang-soaⁿ-tó hām Tâi-ôan Gô-lôan-phīⁿ chi-kan ê liân-sòaⁿ chò hun-kài-sòaⁿ, óa lâm pêng to̍h-sī Lâm-hái kah Pa-sū Hái-kiap.

Tâi-ôan Hái-kiap

Tâi-ôan-hái-kiap chú-iàu mā-sī Tāi-lio̍k-kè (Tāi-lio̍k-pêⁿ) ê té-lí hêng-thài. Hái ê chhim-tō͘ bô chhiau-kòe 200 kong-chhioh. Hái-he̍k lāi ê tó-sū, tî-liáu khò-kīn Tāi-lio̍k ê iân-hái tó-sū í-gōa, iáu-koh ū Phêⁿ-ô͘-kûn-tó kah Pîn-tong ê Sió-liû-kiû.

Éng-kòe, Tâi-ôan-hái-kiap hō͘ lâng kiò-chòe O·-chúi-kau. Bêng, Chheng nn̄g-ê tiâu-tāi,chi̍t-koá Bân-lâm-lâng kah Kńg-tang ê kheh-lâng-á sian-āu liâu-kòe chit-tiâu O͘-chúi-kau lâi-kàu Tâi-ôan khui-hng (開墾) chò-pa̍k (做贌). Chin chōe kòe-tò͘ ê lâng hō· hong-éng kah hái-chúi hap--khì, éng-óan bô-miā koh tiōng-seng. Tùi kó͘-chá-lâng lâi kóng, Tâi-ôan-hái-kiap sī hiah-nī-á hong-hiám, ē-tàng kóng sī "cha̍p khì káu bô-miā".só͘-í choē bô-kuí-goe̍h tō lī-khui--ah.Kan-nā lâu in--ê bûn-hoà kap si̍p-sio̍k nā-tiāⁿ.Kàu-taⁿ tī Bân-lâm kah Tâi-ôan bîn-kan lóng ū teh kóng 1-kù sio̍k-gí-ōe, hō͘-chòe "liâu-chúi kòe Tâi-ôan, ē-kha (siang-kha) kiat nn̄g-ôan" (蹽水過臺灣,下骹(雙骹)結兩丸 ). [bô chhut-chhù] He̍k-chiá-si tùi Pîⁿ-po͘-cho̍k hàn-hoà lâi--e.[1][2]

  1. 閩客族群 85%有原住民血統, 自由時報, 2007年11月18日
  2. 郭佳容 (2015-07-05). "醫生眼 看歷史 追溯台灣DNA" (ēng Hôa-gí). 《中國時報》. 2015-07-17 khòaⁿ--ê.