Pa-sū Hái-kiap (巴士海峽) ūi tī leh Tâi-oân ê Âng-thâu-sū kap Hui-li̍p-pin ê Y'Ami Tó chi kan.

Bashi is the northern channel of Luzon Strait