Lâm Tiong-kok Hái

(Tùi Lâm-hái choán--lâi)

Lâm Tiong-kok HáiThài-pêng-iûⁿ se-pō͘ ê chi̍t-ê hái, tī Tiong-kok Kńg-tang ê lâm-pêng; Hui-li̍p-pin ê se-pêng; Indonesia, Tang Má-lâi-se-a kap Brunei ê pak-pêng; Má-lâi pòan-tó kap Sin-ka-pho ê tang-pak, O̍at-lâm ê tang-pêng, Tâi-oân ê se-lâm.

Lâm Tiong-kok-hái

Lâm Tiong-kok Hái tī Tiong-kok ê miâ hō-chòe Lâm Hái (南海), tī O̍at-lâm hō-chòe Tang Hái (Biển Đông).