Tang Má-lâi-se-a (Eng-gí: East Malaysia; Má-lâi-gí: Malaysia Timur), thang kán-chheng Tang Má, sī Má-lâi-se-aBorneo tó téng-bīn ê pō͘-hūn. Pún tē-hng chú-iàu hun chò Sabah, Sarawak nn̄g chiu; lēng-gōa koh ū chi̍t ūi Liân-pang Léng-thó͘Labuan.

Siong-koan siu-kái