Poàn-tó Má-lâi-se-a

Poàn-tó Má-lâi-se-a, he̍k-chiá kiò Se Má-lâi-se-a, sī Má-lâi-se-a ùi Má-lâi Poàn-tó ê pō͘-hūn kiam kīn-hái tó-sū.

Does anyone actually read these?