Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó

(Tùi Phêⁿ-ô͘-kûn-tó choán--lâi)

Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó (澎湖群島), he̍k-chiá Phêⁿ-ô͘ Lia̍t-tó (澎湖列島), sī tī Tâi-oân Hái-kiap téng ê chi̍t tīn kûn-tó. Tang-pêng bīn 50 kong-lí sī Tâi-oân-tó, sai-pêng bīn 140 kong-lí sī Au-A Tāi-lio̍k. Kûn-tó lóng-chóng ū 90-ê tōa-tōa-sè-sè ê tó-sū, chóng biān-chek tāi-iok 128 pêng-hong kong-lí. Choân-kéng lē-sio̍k tī Phêⁿ-ô͘-koān koán-hat, sī Tâi-oân ê tē-it tōa lī-tó.

Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó

Tó-sū siu-kái