Phêⁿ-ô͘ Pún-tó (澎湖本島), khah-chá kiò Tōa-soaⁿ-sū (大山嶼), sī Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó ê chi̍t chō tó-sū, tī Tâi-oân Phêⁿ-ô͘-koān. Che sī Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó lāi, biān-chek siōng-tōa ê tó-sū, lóng-chóng 67.14 pêng-hong kong-lí, hām Pe̍h-soa-tó sio-óa. Tī hêng-chèng-khu hong-bīn, Phêⁿ-ô͘ Pún-tó téng ū Má-keng-chhī kap Ô͘-sai-hiong, lông-kháu tāi-iok 7-bān lâng. Phêⁿ-ô͘ Pún-tó pún-sin sī chi̍t lia̍p hóe-soaⁿ-tó, téng-bīn ū chē-chē hiân-bú-giâm tē-hêng. Phêⁿ-ô͘ ê khì-hāu ta-sò, só͘-í pún-tó téng khí liáu Sêng-kong, Tang-ōe kap Heng-jîn 3 chō chúi-khò͘, koh siat-tì hái-chúi tām-hòa-chhiúⁿ.

Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái