Tâi-oân-tó ia̍h Tâi-oân pún-tó, it-poaⁿ taⁿ kóng Tâi-oân, sī Tâi-oân chòe chú-iàu ê lio̍k-tē. It-poaⁿ kóng-ê Tâi-oân-tó hâm chi̍t kóa lî hái-hōaⁿ bô hn̄g ê jîn-kang-tó kap soa-sòaⁿ, khun-sin téng khoán tē-hêng, bô hâm Hóe-sio-tó, Âng-thâu-sū, kap Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó téng khoán khah hn̄g ê tó-sū.

Tē-líSiu-kái

Tâi-oân tó ê hái-hōaⁿ-sòaⁿ tn̂g-tō͘, chiàu sî-kan kap kè-sǹg hong-sek ū chin tōa ê cheng-chha, kî-tiong chi̍t-ê sò͘-jī sī tāi-iok 1137 kong-lí.