Koan-hē Hok-kiàn iân-hái ê tó-sū, khoàⁿ Má-chó͘-tó chit phiⁿ

Má-chó͘ (媽祖; Phô͘-chhân-ōe: Mâ-cô, /ma˩˩ lɔu˦˥˧/), chāi-sè ê sî miâ hō͘-chò Lîm Be̍k-niû (林默娘). Tùi Tâi-oân, Hok-kiàn, Tiô-chiu, iân-hái ê chē-chē sìn-tô͘ lâi kóng, i sī siú-hō͘ thó-hái-lâng, kiâⁿ-chûn-lâng ê cha-bó͘ sîn-bêng. Má-chó͘-tó tō sī ūi i hō--ê.

Hok-kiàn Phô͘-chhân Bî-chiu Má-chó-biō ê Má-chó͘ siōng

Má-chó͘ mā ū lâng chheng-hō͘ chò Má-chó͘-pô, A-má, Thian-siōng Sèng-bó͘ (天上聖母).

Kū-le̍k (lán-lâng) 3 goe̍h 23 sī má-chó͘ siⁿ. Ta̍k-nî Tâi-oân ê má-chó͘-biō lóng-ū ngiâ-má-chó͘ ê hong-sio̍k. Bîn-kan lîu-thoân 1-kù sio̍k-gí, hō-choè 3 goe̍h siáu má-chó͘.