Tang-pak-a (東北亞) sī A-chiu ê chit ê hun-khu, kù Bí-kok Tùi-gōa Koan-hē Úi-ôan-hoē (Council on Foreign Relations) ê tēng-gī, chí Tang-a ê Ji̍t-pún kah Tiâu-sián Poàⁿ-tó ê Lâm-hân, Pak-tiâu-sián. Ū-lâng koh kâⁿ Tiong-kok ê Tang-pak (Hek-liông-kang, Kiat-lîm, Liâu-lêng) kah Lāi-bông-kó͘, Bông-kó͘-kok (蒙古國), hām Lō͘-se-a ê Oán-tang Liân-pang Koán-khu (遠東聯邦管區).

Ji̍t-pún kah Hân-kok, Tiâu-sián ê tē-tô