Pán-khoài kò͘-chō

(Tùi Pán-khoài choán--lâi)


Pán-khoài kò͘-chō (板塊構造; plate tectonics) sī ūi-tio̍h beh kái-soeh tāi-lio̍k sóa-tāng hiān-siōng só͘ hoat-tián chhut-lâi ê chi̍t ê tē-chit-ha̍k lí-lūn. Chit-ê lí-lūn jīm-ûi tē-kiû ê gâm-chio̍h-khoan sī iû pán-khoài lâi cho͘-sêng ê. Choân-kiû ē-ēng hun-chò 6 tè khah-tōa tè ê pán-khoài; hun-pia̍t sī Au-A pán-khoài, Thài-pêng-iûⁿ pán-khoài, Hui-chiu pán-khoài, Bí-chiu pán-khoài, Ìn-tō͘ pán-khoài kap Lâm-ke̍k pán-khoài. Kin-kì chit chióng lí-lūn, tē-kiû lāi-pō͘ ê kò͘-chō ē-sái hun-chò nn̄g ê tōa pō͘-hūn, hun-pia̍t sī gōa-chân ê gâm-chio̍h-khoan kap lāi-chân ê loán-liû-khoan. Pán-khoài kò͘-chō lí-lūn ê hêng-sêng sī lâi-chū hái-té khok-tāi kap tāi-lio̍k sóa-tāng chit nn̄g chióng to̍k-li̍p ê tē-chit-ha̍k koan-chhat kiat-kó.

Pán-khoài