Tē-chit-ha̍k (地質學) sī gián-kiù tē-kiû ê chi̍t-ê ha̍k-kho, choan-bûn thàm-thó tē-kiû téng-bīn bu̍t-thé ê chó͘-sêng, kò͘-chō, tōng-thài, le̍k-sú kap kòe-têng. Tû-liáu tē-kiû, tē-chit-ha̍k kâng-khoán ē-sái gián-kiù kî-tha seng-kiû.

Tē-kiû ê goā-koan