Toān-chân (Eng-gí: fault) tī tē-chit-ha̍k siōng sī chí pêⁿ-bīn siōng ê phò-hoāu he̍k-chiá sī it-tēng hoān-ûi gâm-chio̍h ê bô liân-sio̍k só͘-chāi. Toān-chân chûn-chāi tī gân-chio̍h keng-kòe bêng-hián sóa-ūi ê só͘-chāi.