Poàn-tō-thé

(Tùi Pòaⁿ-tō-thé choán--lâi)Poàn-tō-thé (Eng-gí: semiconductor) sī tiān-khì thoân-tō-lu̍t kài tī tō-thé kap cho̍at-iân-thé chi kan ê châi-liāu, sī chin-choē tiān-chú khì-châi ê chè-cho ki-chhó.

An ingot of monocrystalline silicon