Thó-lūn:Poàn-tō-thé

新增話題
進行的討論
(Tùi 半導體 choán--lâi)

半導體Siu-kái

半導體 (Eng-gí: semiconductor)是電氣傳導率介佇導體絕緣體之間的材料,是真濟電子器材的製造基礎。

返回 "Poàn-tō-thé" 頁面。