Tiong-hoâ Bîn-kok

(Tùi Tiong-hoa Bîn-kok choán--lâi)
Tiong-hoâ Bîn-kok
中華民國
Flag of the Republic of China.svg National Emblem of the Republic of China.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Kok-koa: Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-koa
Kok-kî-koa: Tiong-hoâ Bîn-kok Kok-kî-koa
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Tiong-hoâ Bîn-kok ê só͘-chāi
Tiong-hoâ Bîn-kok ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Tâi-pak-chhī
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 36,193 km² pâi sè-kài tē-336 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Koaⁿ-hong gí-giân Hoâ-gí
thong-iōng gí-giân Tâi-gí, Kheh-ka-gí, Hok-chiu-gí, Phô͘-sian-gí kap Tâi-oân goân-chū-bîn gí-giân
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 23,461,708 lâng 2014 nî kó͘-kè, pâi sè-kài tē 17 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn
chú-iàu cheh-ji̍t kok-khèng (10 goe̍h 10 ji̍t)
Keng-chè si̍t-le̍k
Tiong-iong gîn-hâng Tiong-hoâ Bîn-kok tiong-iong gîn-hâng
hoè-pè tan-ūi Sin-tâi-pè (NT$) (TWD)
Gini hē-sò͘ 0.342(2010 nî)
GDP (PPP) $1.404 trillion (2021 nî)
GDP (bêng-gī siōng ê) $759.104 billion (2021 nî)
Pêng-kin GDP (PPP) $59,397 (2021 nî)
Pêng-kin GDP (bêng-gī siōng ê) $32,122 (2021 nî)
HDI 0.882 (2013 nî)
Kok-ka chu-liāu
Kok-ka tāi-hō TW
bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá .tw
kok-chè tiān-oē khu-hō +886

Tiong-hôa Bîn-kok (hàn-jī: 中華民國) sī chit-má koán Tâi-oân, Phêⁿ-ô͘, Kim-mn̂g, Má-chó͘-tó kap hù-kīn sió-tó ê chèng-tī si̍t-thé ê hō-miâ. I-ê chèng-hú chú-tiuⁿ Tiong-hôa Bîn-kok sī 1 ê chú-khoân kok-ka, m̄-koh sè-kài toā-pō͘-hūn ê kok-ka lóng bô kā sêng-jīm, pō͘-hūn Tâi-oân to̍k-li̍p ūn-tōng ê lí-lūn-ka mā bô tông-ì chit ê chú-tiuⁿ. Nā kóng tio̍h koè-khì, Tiong-hôa Bîn-kok bat sī í Tiong-kok tāi-lio̍k kah Tiong-kok-lâng chiàm chú-iāu pō͘-hūn ê kok-ka. M̄-kò tī 1949 nî, sìn kiōng-sán-chú-gī ê jîn-bîn kā chèng-hú thui-hoan. Í goân-pún tōa-hūn ê chū-bîn tiông-sin kiàn-li̍p Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok. Chhun--ê lâng tō kè-sio̍k í Tiong-hôa Bîn-kok ê miâ-gī, tī 1949 nî chó͘-iū hun-phoe so͘-khai kàu Tâi-oân têng khiā-khí.

Gí-giânSiu-kái

Tiong-hôa Bîn-kok ê hiàn-hoat bô kui-tēng koaⁿ-hong gí-giân, m̄-koh Hoâ-gí (hō͘-chò Kok-gí) sī si̍t-chè siōng î-it ê koaⁿ-hong gí-giân.

Miâ-chhengSiu-kái

Se-hong ê mûi-thé khah chē kā "Tâi-oân" tòng-chò "Tiong-hôa Bîn-kok" ê tông-gī-sû, ah "Tiong-kok" tòng-chò sī Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê kán-chheng. Tiong-hôa Bîn-kok ê mûi-thé kap chèng-hú mā kā "Tâi-oân", "Tiong-hôa Bîn-kok" tòng-chò sio-siâng, put-jî-kò kan-na ū pō͘-hūn mûi-thé kiò "Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok" chò "Tiong-kok". Tī Léng-chiàn sî-tāi, Tiong-hôa Bîn-kok mā hō͘-chò "Chū-iû Tiong-kok".

Tī kok-chè léng-he̍k, Tiong-hôa Bîn-kok tiāⁿ-tiāⁿ put-tek-í iōng kî-thaⁿ ê miâ-chheng, pau-koat Chinese Taipei (Tiong-hoâ Tâi-pak). Sè-kài Bō͘-e̍k Cho͘-chit iōng Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu ("Tâi-Phêⁿ-Kim-Má To̍k-li̍p Koan-bō͘ Léng-he̍k").

Le̍k-súSiu-kái

Tùi 1911 nî khai-sí, Tiong-hôa Bîn-kok sêng-sio̍k Chheng Tè-kok ê thóng-tī, niá-thó͘ hoān-ûi pau-koat Se-chōng, Sin-kiang, Bông-kó͘

1921 nî Bōng-kó͘ soan-pò͘ thoat-lî Tiong-kok.

1949 nî Tiong-hôa Bîn-kok ê thóng-tī chi̍p-thoân hō͘ Tiong-kok Kiōng-sán-tóng thui-hoan, cháu-lō͘ khì kàu Tâi-oân-séng.

Chèng-tīSiu-kái

Niá-thó͘Siu-kái

Bōng-kó͘ tī 1922 nî soan-pò͘ to̍k-li̍p, jī-chhiáⁿ tit-tio̍h So·-liân ê chi-chhî. Chóng--sī Tiong-hôa Bîn-kok ê chèng-hú kàu-kah 1945 nî chiah sêng-jīm, bô joā kú koh hoan-thâu m̄ kā sêng-jīm, it-ti̍t kàu 2003 nî Bîn-chìn-tóng chip-chèng ê sî-chūn chiah-koh kā sêng-jīm. Kóng sī "1945-nî í-keng sêng-jīm koè".

Kú-tn̂g í-lâi, Tiong-hôa Bîn-kok ê hiàn-hoat jīn-tēng niá-thó͘ pau-hâm Bōng-kó͘ kap Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok jīn-tēng ê niá-thó͘ (pau-koat Tâi-oân).

Kok-chè tē-ūi ê cheng-gīSiu-kái

Hêng-chèngSiu-kái

Hêng-chèng-īⁿ
Ti̍t-hat-chhīSéng
Séng-hat-chhīKoān
Goân-chū-bîn khuKhuKoān-hat-chhīTìnHiongSoaⁿ-tē-hiong
Chhun
Lîn

Tiong-hoâ Bîn-kok ê hêng-chèng thé-chè si̍t-chè koán-hat 2 ê séng kap 6 ê ti̍t-hat-chhī:

Tē-tô͘ Sò͘ Koān-chhī Hàn-jī Eng-gí Jîn-kháu Bīn-chek Chèng-hú-só͘-chāi
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Ti̍t-hat-chhī (直轄市)
1 Ko-hiông-chhī 高雄市 Kaohsiung City 2,773,483 2,946.2671 Hōng-soaⁿ-khu
Lêng-ngá-khu
鳳山區
苓雅區
2 Sin-pak-chhī 新北市 New Taipei City 3,897,367 2,052.5667 Pang-kiô-khu 板橋區
3 Tâi-lâm-chhī 臺南市 Tainan City 1,873,794 2,191.6531 An-pêng-khu
Sin-iâⁿ-khu
安平區
新營區
4 Tâi-pak-chhī 臺北市 Taipei City 2,618,772 271.7997 Sìn-gī-khu 信義區
5 Tâi-tiong-chhī 臺中市 Taichung City 2,648,419 2,214.8968 Sai-tūn-khu 西屯區
6 Thô-hn̂g-chhī 桃園市 Taoyuan City 2,092,977 1,220.9540 Thô-hn̂g-khu 桃園區
Tâi-oân-séng (臺灣省/台灣省)
7 Ka-gī-chhī 嘉義市 Chiayi City 272,390 60.0256 Tang-khu 東區
8 Ke-lâng-chhī 基隆市 Keelung City 384,134 132.7589 Tiong-chèng-khu 中正區
9 Sin-tek-chhī 新竹市 Hsinchu City 415,344 104.1526 Pak-khu 北區
10 Biâu-le̍k-koān 苗栗縣 Miaoli County 560,968 1,820.3149 Biâu-le̍k-chhī 苗栗市
11 Chiong-hoà-koān 彰化縣 Changhua County 1,307,286 1,074.3960 Chiang-hòa-chhī 彰化市
12 Gî-lân-koān 宜蘭縣 Yilan County 460,486 2,143.6251 Gî-lân-chhī 宜蘭市
13 Hoa-liân-koān 花蓮縣 Hualien County 338,805 4,628.5714 Hoa-liân-chhī 花蓮市
14 Hûn-lîm-koān 雲林縣 Yunlin County 717,653 1,290.8326 Táu-la̍k-chhī 斗六市
15 Ka-gī-koān 嘉義縣 Chiayi County 543,248 1,903.6367 Thài-pó-chhī 太保市
16 Lâm-tâu-koān 南投縣 Nantou County 526,491 4,106.4360 Lâm-tâu-chhī 南投市
17 Pîn-tong-koān 屛東縣 Pingtung County 873,509 2,775.6003 Pîn-tong-chhī 屏東市
18 Phêⁿ-ô͘-koān 澎湖縣 Penghu County 96,918 126.8641 Má-keng-chhī 馬公市
19 Sin-tek-koān 新竹縣 Hsinchu County 513,015 1,427.5369 Tek-pak-chhī 竹北市
20 Tâi-tang-koān 臺東縣 Taitung County 230,673 3,515.2526 Tâi-tang-chhī 臺東市
██ = Ti̍t-hat-chhī (直轄市)
██ = Séng-hat-chhī (省轄市,市)
██ = Koān (縣)
Hok-kiàn-séng (福建省)
21 Kim-mn̂g-koān 金門縣 Kinmen County 97,364 151.6560 Kim-siâⁿ-tìn 金城鎮
22 Liân-kang-koān 連江縣 Lienchiang County 9,944 28.8000 Lâm-kan-hiong 南竿鄉

Koh khoàⁿSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Tiong-hoâ Bîn-kok