Hêng-chèng-īⁿ (Hàn-jī: 行政院) sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ê siōng-koân hêng-chèng ki-koan, àn-chiàu hiàn-hoat ê kui-tēng ài tùi kok-hōe Li̍p-hoat-īⁿ hū-chek. Hia̍p-gī lâi kóng, "hêng-chèng-īⁿ" kóng ê sī Hêng-chèng-īⁿ Pún-pō͘ (行政院本部), chú-iàu ê kong-lêng sī hia̍p-chō͘ Hêng-chèng-īⁿ Īⁿ-tiúⁿ chhú-lí kok-hāng hêng-chèng sū-bū. Kóng-gī lâi kóng, Hêng-chèng-īⁿ mā hâm-kài chē-chē tiong-iong hêng-chèng ki-koan téng-téng pō͘-hōe. Hêng-chèng-īⁿ mā thong-siông hō-chò Lōe-koh (內閣); Hêng-chèng-īⁿ Īⁿ-tiúⁿ, Hù-īⁿ-tiúⁿ, Pì-su-tiúⁿ, Hù-pì-su-tiúⁿ, hoat-giân-jîn, chèng-bū úi-oân iáu-ū kok pō͘-hōe siú-tiúⁿ lóng hō-chò lōe-koh koh-oân (閣員), tēng-kî chiau-khai Hêng-chèng-īⁿ Hōe-gī gī-tēng kok-ka tiōng-tāi chèng-sū.

Hêng-chèng-īⁿ
行政院
Executive Yuan (Eng-bûn)
Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lūi-hêng Tiong-iong it-kip hêng-chèng ki-koan
Lâng-gia̍h 737 lâng
Ī-soàn-gia̍h Sin-tâi-phiò 12.12-ek kho͘
Siū-khoân Tiong-hôa Bîn-kok Hiàn-hoat
Hêng-chèng-īⁿ Cho͘-chit-hoat
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Īⁿ-tiúⁿ Tân Kiàn-jîn
Hù-īⁿ-tiúⁿ Tēⁿ Bûn-chhàn
Pì-su-tiúⁿ Lí Bēng-gān
Hù-pì-su-tiúⁿ Hô Phè-san (chèng-bū)
Lí Kok-heng (siông-bū)
Jīm-bēng-chiá Chóng-thóng
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Lāi-pō͘ tan-ūi 16 chhù, 2 sek, 1 hōe
Hù-sio̍k tan-ūi 12 pō͘, 9 hōe, 3 úi-oân-hōe, 1 sú, 5 to̍k-li̍p ki-koan, 1 hêng, 1 īⁿ, 2 chóng-chhù
Pian-cho͘ 2 sek, 4 tiong-sim, 8 hōe, 4 sió-cho͘, 3 hōe-pò
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p 1928 nî 10 goe̍h 25 hō

Le̍k-sú siu-kái

Tong-chiân kè-kò͘ siu-kái

Gia̍p-bū tan-ūi siu-kái

Bō͘-liâu tan-ūi siu-kái

Jīm-bū pian-cho͘ siu-kái

Siông-siat-sèng jīm-bū pian-cho͘ siu-kái

Bī-lâi kè-kò͘ siu-kái

Gia̍p-bū tan-ūi siu-kái

Bō͘-liâu tan-ūi siu-kái

Jīm-bū pian-cho͘ siu-kái

Siông-siat-sèng jīm-bū pian-cho͘ siu-kái

Ti̍t-hat ki-koan siu-kái

Tiong-iong jī-kip ki-koan siu-kái

Tiong-iong saⁿ-kip ki-koan siu-kái

  • To̍k-li̍p ki-koan
Kok-ka Ūn-su An-choân Tiâu-cha Úi-oân-hōe
Put-tòng Tóng-sán Chhú-lí Úi-oân-hōe

Siong-koan siu-kái

Chham-khó siu-kái

Liân-kiat siu-kái