Tiong-hôa Bîn-kok Ōe-seng Hok-lī Pō͘

Ōe-seng Hok-lī Pō͘ (衛生福利部), kán-chheng Ōe-hok-pō͘ (衛福部), sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú iú-koan kong-kiōng ōe-seng, i-liâu kiān-khong kap siā-hōe hok-lī sū-bū ê chòe-ko chú-koán ki-koan, mā kàm-tok kok koān-chhī chèng-hú ê ōe-seng kap siā-hōe kio̍k-chhù. I-ê chiân-sin sī 1971 nî sêng-li̍p ê Hêng-chèng-īⁿ Ōe-seng Sú (行政院衛生署), tī 2013 nî seng-keh kái-miâ.