Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ

Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ (行政院長), mā hō-chò Koh-kûi (閣揆), sī Tâi-oân Hêng-chèng-īⁿ ê siú-tiúⁿ, mā sī Tiong-hoâ Bîn-kok Chèng-hú kok hêng-chèng pō͘-bûn ê siōng-koân léng-tō-chiá. Iû Chóng-thóng ti̍t-chiap jīm-bēng, i-ê chit-ūi siong-tong-î kî-thaⁿ kiōng-hô-chè kok-ka ê lōe-koh chóng-lí. Chóng-thóng hām Hú-chóng-thóng kāng-sî bô-hoat-tō͘ sī-sū sî, hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ tāi-hêng chóng-thóng chit-khoân. Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ sī tāi-chóng-thóng sūn-ūi tē-jī ūi, tē-it ūi sī hú-chóng-thóng.

Hêng-chèng-īⁿ ê tē-it jīm īⁿ-tiúⁿ sī Tâm Iân-khái; hêng-hiàn āu ê tē-it jīm sī Ang Bûn-hō; poaⁿ-soá Tâi-oân liáu-āu chiah chiū-jīm ê tē-it jīm īⁿ-tiúⁿ sī Tân Sêng, hiān-jīm sī Tân Kiàn-jîn.

Le̍k-jīm īⁿ-tiúⁿ siu-kái

Hêng-hiàn chìn-chêng siu-kái

Hêng-hiàn liáu-āu siu-kái

Iáu-koh chāi-sè ê īⁿ-tiúⁿ siu-kái

Siong-koan siu-kái