Liân Chiàn (連戰, 1936 nî 8 goe̍h 27 ji̍t chhut-sì ) chhut-sī tī Se-an. 1957 nî pit-gia̍p tī Tâi-ôan Tāi-ha̍k Chèng-tī-hē, the̍h-tio̍h ha̍k-sū ê ha̍k-ūi, 1961 nî the̍h-tio̍h Bí-kok Chicago Tāi-ha̍k kok-chè kong-hoat kah gōa-kàu choan-gia̍p ê sek-sū ha̍k-ūi, 1965 nî iū-koh the̍h-tio̍h chit-keng tāi-ha̍k ê Chèng-tī-ha̍k phok-sū ha̍k-ūi. 1966 nî kàu 1967 nî, tī Bí-kok kà-chheh chòe sian-siⁿ, 1968 nî hō· lâng phèng-iōng chòe (kok-li̍p) Tâi-ôan Tāi-ha̍k Chèng-tī-hē kheh-chō kàu-siū, Chèng-tī-hē kah Gián-kiù-só· chú-jīm, sî-kan tn̂g--ta̍t 7-nî. 1975 nî chhut-jīm El Salvador Kiōng-hô-kok te̍k-bēng chôan-kôan Tāi-sài, 1976 nî hōng-bēng tiàu tng-lâi Tâi-ôan, chhut-jīm Kok-bîn-tóng Tiong-iong Úi-ôan-hōe Chheng-liân Kang-chok-hōe chú-jīm, 1978 nî 7 ge̍h seng-chòe Tiong-iong Úi-ôan-hōe pí-su-tiúⁿ koh kiam A-bêng lí-sū (亞盟理事), kāng-nî 10 go̍eh, chhut-jīm Hêng-chèng-īⁿ Chheng-liân Hú-tō Úi-ôan-hōe chú-jīm úi-ôan. 1981 nî chhut-jīm kau-thong pō͘-tiúⁿ, thâu-bóe chòe 6-nî ê sî-kan, kàu-kah 1984 nî iū-koh tòng-sóan Kok-bîn-tóng Tiong-siông-úi. 1987 nî seng chòe Hêng-chèng-īⁿ hù īⁿ-tiúⁿ, 1988 nî chhut-jīm gōa-kau pō͘-tiúⁿ, 1990 nî 6 ge̍h iū-koh tiāu-jīm Tâi-ôan-séng chèng-hú chú-se̍k, 1993 nî 2 ge̍h tām-jīm Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ, siâng-nî 8 ge̍h, tit-tio̍h Lí Teng-hui ê thê-miâ, jīm Kok-bîn-tóng hú chú-se̍k, 1996 nî 3 ge̍h chiâⁿ-chòe hú chóng-thóng. Hiān-chú-sī sī Kok-bîn-tóng bêng-ū chú-se̍k.

Liân Chiàn
連戰
Tē 3 jīm Tiong-kok Kok-bîn Tóng tóng-chú-se̍k
Jīm-kî
2000 nî 3 goe̍h 24 ji̍t – 2005 nî 8 goe̍h 19 ji̍t
Chêng-jīm Lí Teng-hui
Kè-jīm Má Eng-kiú
Tē 9 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
Jīm-kî
1996 nî 5 goe̍h 20 ji̍t – 2000 nî 5 goe̍h 20 ji̍t
Chóng-thóng Lí Teng-hui
Chêng-jīm Lí Goân-chhok
Kè-jīm Lū Siù-liân
Tē 14 jīm Tiong-hoâ Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
Jīm-kî
1993 nî 2 goe̍h 27 ji̍t – 1997 nî 8 goe̍h 31 ji̍t
Chóng-thóng Lí Teng-hui
Chêng-jīm Hok Pek-chhun
Kè-jīm Siau Bān-tiông
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1936 nî 8 goe̍h 27 ji̍t 1936-08-27(87 hòe)
Flag of the Republic of ChinaTiong-hoâ Bîn-kok Siám-sai-séng Se-an-chhī
(taⁿ sio̍k  Tiong-kok Siám-sai-séng Se-an-chhī)
Chèng-tóng Tiong-kok Kok-bîn Tóng
Bú-hāu Kok-li̍p Tâi-oân Tāi-ha̍k
Chicago Tāi-ha̍k
Liân Chiàn
chèng-hú chit-bū
Chiap-sio̍k
Lîm Kim-seng
Kau-thong-pō͘ pō͘-tiúⁿ
1981 nî–1987 nî
Kè-sio̍k
Goeh Lâm-hông
Chiap-sio̍k
Lîm Iûⁿ-káng
Hêng-chèng-īⁿ hù īⁿ-tiúⁿ
1987 nî–1988 nî
Kè-sio̍k
Si Khé-iông
Chiap-sio̍k
Teng Bō͘-sî
Gōa-kau-pō͘ pō͘-tiúⁿ
1988 nî–1990 nî
Kè-sio̍k
Chhîⁿ Ho̍k
Chiap-sio̍k
Khu Chhòng-hoàn
Tâi-oân-séng chèng-hú chú-se̍k
1990 nî–1993 nî
Kè-sio̍k
Thô͘ Tek-kî
tāi-lí
Chiap-sio̍k
Hok Pek-chhun
Hêng-chèng-īⁿ īⁿ-tiúⁿ
1993 nî–1997 nî
Kè-sio̍k
Siau Bān-tiông
Chiap-sio̍k
Lí Goân-chhok
Tiong-hoâ Bîn-kok hù-chóng-thóng
1996 nî–2000 nî
Kè-sio̍k
Lū Siù-liân
chèng-tóng chit-bū
Chiap-sio̍k
Lí Teng-hui
Tiong-kok Kok-bîn Tóng chú-se̍k
2000 nî–2005 nî
Kè-sio̍k
Má Eng-kiú