Tāi-sài (大使) sī kok-ka goân-siú hiòng gōa-kok goân-siú phài-chhut ê siōng ko-kai-chân ê gōa-kau-koaⁿ.

Bēng-ka-lá tāi-sài kap Lō͘-se-a chóng-thóng kìⁿ-bīn.