Tiong-hoâ Bîn-kok Chèng-hú

(Tùi Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú choán--lâi)

Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú (中華民國政府) sī Tiong-hôa Bîn-kok ê chú-koân kok-ka chèng-hú, in-ūi i si̍t-chè siōng ê thóng-tī hoān-ûi chí-ū Tâi-oân, Phêⁿ-ô͘, Kim-mn̂g, kap Má-chó͘ 4-ê chú-iàu tó-sū, só͘-í chin chōe gōa-kok mā kā chit-ê chèng-hú hō-chòe Tâi-oân tong-kio̍k (台灣當局). Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú bo̍k-chêng ê ūn-chok sī kin-kì tī 1947-nî chè-tēng ê Tiong-hôa Bîn-kok Hiàn-hoat, kap 1991-nî cheng-tēng ê Hiàn-hoat Cheng-siu Tiâu-bûn.

Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú ê tiong-iong chèng-hú sī û It-hú Ngó͘-īⁿ (一府五院) lâi cho͘-sêng--ê; kî-tiong ê "it-hú" sī tāi-piáu Chóng-thóng-hú, "ngó͘-īⁿ" sī Hêng-chèng-īⁿ, Li̍p-hoat-īⁿ, Su-hoat-īⁿ, Kàm-chhat-īⁿ, Khó-chhì-īⁿ, kap in kok-chū ê hā-kip pō͘-bûn. Chit-khoán tiong-iong chèng-hú ê hun-phòe bô͘-sek sī àn-chiàu tong-chho͘-sî Sun Tiong-san chè-tēng ê Ngó͘-koân hiàn-hoat cheng-sîn. Tī tē-hng chèng-hú hong-bīn, goân-pún sī hun-chòe séng (省), koān (縣), kap hiong (鄉) 3-kip; 1998-nî, séng ê chân-kip pī hi-kip-hòa, bo̍k-chêng goân-pún siat-tì chāi séng-chèng-hú ē-té ê koān kap chhī (市) lóng hām ti̍t-hat-chhī kāng-khoán, iû tiong-iong chèng-hú ti̍t-chiap thóng-koán.

Tiong-iong chèng-hú

siu-kái
 
Tiong-iong chèng-hú ê pō͘-bûn hun-phòe.

Chóng-thóng-hú

siu-kái

Hêng-chèng-īⁿ

siu-kái

Li̍p-hoat-īⁿ

siu-kái

Su-hoat-īⁿ

siu-kái

Khó-chhì-īⁿ

siu-kái

Kàm-chhat-īⁿ

siu-kái

Tē-hng chèng-hú

siu-kái