Khó-chhì-īⁿ

Tiong-hôa-bîn-kok siōng-koân ê khó-chhì ki-kò͘


Khó-chhì-īⁿ (考試院) sī Tiong-hôa Bîn-kok ê chòe-ko khó-chhì ki-koan, kán-chheng chhì-īⁿ (試院). I miâ lāi-té ê "khó-chhì", m̄-nā chí bûn-koaⁿ ê khó-soán niā-niā, mā pau-koat koan-hē tio̍h bûn-koaⁿ jîn-sū hêng-chèng ê siong-koan sū-bū. tû-liáu īⁿ pún-pō͘ í-gōa, Khó-chhì-īⁿ ē-kha koh ū 4 ê tiong-iong jī-kip ki-koan, hun-pia̍t sī Khó-soán-pō͘Chn̂g-sū-pō͘Pó-hùn-hōe kah Ki-kim kàm-lí-hōe. Khó-chhì-īⁿ só͘ chióng-koán ê "khó-chhì" sū-bū kah kàu-io̍k hong-bīn ê "khó-chhì" bô-kâng, sī hō͘ kok-ka thê-poa̍t iu-siù jîn-châi ê chhek-giām, chhin-chhiōⁿ Tiong-kok kó͘-chá-sî ê kho-kí. Só͘-í, Khó-chhì-īⁿ kí-pān ê kong-chit jîn-oân ko-phó͘-khó kah Kàu-io̍k-pō͘ só͘ kí-pān ê seng-ha̍k khó-chhì (chhiōⁿ kok-tiong kàu-io̍k hōe-khó) bô-kâng, Khó-chhì-īⁿ tû-liáu kí-pān kong-chit jîn-oân khó-soán í-gōa, mā ū pān-lí choan-mn̂g chit-gia̍p kah ki-su̍t jîn-oân ê khó-chhì (kán-chheng choan-ki-ko-khó), hō͘ ū choan-gia̍p he̍k-chiá te̍k-sû ki-su̍t ê jîn-oân (chhiōⁿ i-seng, lu̍t-su, kiàn-tio̍k-su, ki-su) téng-téng ê choan-gia̍p jîn-oân ē-sái the̍h-tio̍h kok-ka ê chu-keh jīn-chèng.