Tiong-hôa Bîn-kok Kàu-io̍k-pō͘


Tiong-hôa Bîn-kok Kàu-io̍k-pō͘ (中華民國教育部) sī Tâi-oân Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú iú-koan kàu-io̍k ha̍k-su̍t, thé-io̍k kap chheng-liân sū-bū ê chòe-ko chú-koán ki-koan, mā kàm-tok kok tē-hng chèng-hú ê kàu-io̍k hêng-chèng ki-koan.

Kàu-io̍k-pō͘
教育部
Ministry of Education(Eng-bûn)

Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lē-sio̍k Hêng-chèng-īⁿ
Ī-soàn-gia̍h Sin-tâi-phiò 2238.97-ek kho͘ (107 nî-tō͘)
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Pō͘-tiúⁿ Phoaⁿ Bûn-tiong
Chhù-tiúⁿ Iâu Li̍p-tek (chèng-bū)
Chhòa Chheng-hôa (chèng-bū)
Lîm Thêng-kau (siông-bū)
Chú-jīm pì-su Tân Soat-gio̍k
Jīm-bēng-chiá Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ chhiáⁿ Chóng-thóng jīm-bēng
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p 1911 nî
Liân-lo̍k tsu-sìn
Bāng-chām https://www.edu.tw

Le̍k-sú siu-kái

Cho͘-chit kiat-kò͘ siu-kái

Pō͘-sio̍k tan-ūi siu-kái

Pō͘-sio̍k ki-koan kap ki-kò͘ siu-kái

Só͘-sio̍k kok-li̍p ha̍k-hāu siu-kái

Le̍k-jīm siú-tiúⁿ siu-kái

Siong-koan siu-kái

Chham-khó siu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái