Kok-li̍p Chū-jiân Kho-ha̍k Phok-bu̍t-koán

Kok-li̍p Chū-jiân Kho-ha̍k Phok-bu̍t-koán (國立自然科學博物館) ūi tī teh Tâi-oân Tâi-tiong-chhī Pak-khu, choân-bûn chò chū-jiân kho-ha̍k, iû-kî chū-jiân-sú hōng-bīn ê gián-kiù; kap kok ha̍k-mn̂g kho-ha̍k ê tián-lám chhām kàu-io̍k. Mā hù-siat si̍t-bu̍t-hn̂g.

Siong-koan siu-kái

Liân-kiat siu-kái