YouTube sī 1 ê hō͘ lâng hun-hióng iáⁿ-phìⁿ ê bāng-chām, tī 2005 nî 2 goe̍h sêng-li̍p, hoat-khí-jîn sī PayPal chá-kî ê 3 ê oân-kang.

2006 nî 4 goe̍h YouTube 1 ji̍t ke-thiⁿ 35000 phìⁿ lâng siōng-chài ê iáⁿ-phìⁿ. Hit nî 10 goe̍h Google the̍h Bí-kim 16.5-ek ê kó͘-phiò khì oāⁿ YouTube ê só͘-iú-koân [1].

Goa-pō͘ liân-kiat siu-kái