Sin-tâi-phiò (新台票) sī hiān-chú-sî Tâi-ôan sú-iōng ê hòe-pè. Sin-tâi-phiò ê ISO 4217 bé sī TWD, phó͘-thong-sî oan-ná iōng NT$ lâi piáu-sī.

Sin-tâi-phiò

Hoat-hêng gîn-hân pún-chiâⁿ sī Tâi-ôan Gîn-hâng, 1999 nî ōaⁿ-chò Tiong-iong Gîn-hâng.

Sin-tâi-phiò ê chéng-lūiSiu-kái

 • Gîn-phiò
  • 2000 kho͘
  • 1000 kho͘
  • 500 kho͘
  • 200 kho͘
  • 100 kho͘
 • Gîn-kak-á
  • 50 kho͘
  • 20 kho͘
  • 10 kho͘
  • 5 kho͘
  • 1 kho͘
  • 5 kak