Kok-kok 5,000 kho· ê gîn-phiò.

Gîn-phiò koh kiò-chò choá-phiò, choá-lī, sī chi̍t-chióng hòe-pè. Gîn-phiò kap gîn-kak-á lóng sī chîⁿ.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái


LinksSiu-kái