Gîn-phiò (銀票), koh kiò-chò chóa-phiò (紙票), chóa-lī (紙字), chóa-pè (紙幣), sī chi̍t-chióng hòe-pè. Gîn-phiò kap gîn-kak-á lóng sī chîⁿ.

Kok-kok 5,000 kho· ê gîn-phiò.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái

LinksSiu-kái