Ti̍t-hat-chhī sī chi̍t-khóan hêng-chèng-khu, tī Tiong-hôa Bîn-kok, Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chham Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok sú-iōng. Chi̍t-kóa Kî-thaⁿ kok-ka ê hêng-chèng-khu ê khu-miâ, tī hoan-e̍k ê sî-chūn mā-ē hoan-chò "Ti̍t-hat-chhī".

Chham-khó hāng-bo̍k

siu-kái

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái